نمایش یک نتیجه

موضوعات عملی (بیرون ذهن) :
در واقع مسائلی خارج از وجود شخص هستند که فرد باید برود و یک کار عملی و بیرونی را در راستای نزدیک شدن و یا تحقق هدفش انجام دهد.مثلا اگر کسی می خواهد بیزینسی را راه اندازی کند باید برود و یکسری مجوزهای حقوقی را دریافت نماید.یا برود و بیزینس پلان خودش را طراحی کند این کارهایی که عملی و بیرون از شخص هستند و باید انجام شوند را سخت افزاری(بیرونی) نامیده ایم